Termíny revízii

Lehoty vykonávania pravidelnej revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu

 

Vyhláška MPVaR SR č. 508/2009 Z. z.,

 

Elektrické inštalácie

Lehoty revízií elektrických inštalácií podľa druhu objektu 

Druh objektu a zariadenia Revízia
Murovaná obytná a kancelárska budova 5 rokov
Škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3 roky
Výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy  2 roky
Objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F  2 roky
Pojazdný a prevozný prostriedok 1 rok
Dočasná elektrická inštalácia  0,5 roka

Lehoty revízií elektrických inštalácií podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia 

Vonkajšie vplyvy Druh prostredia Revízia
AA4 základné 5 rokov
AA5 normálne 5 rokov
AA1 až AA3 studené 3 roky
AA6 horúce 3 roky
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 % vlhké 3 roky
AD3 až AD8 mokré 1 rok
AF3 so zvýšenou koróznou agresivitou 3 roky
AF4 s extrémnou koróznou agresivitou 1 rok
AE5 a AE6 prašné s nehorľavým prachom 3 roky
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2 roky
AL2 s biologickými škodcami 3 roky
BE2 pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2 roky
BE3 pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2 roky
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajšie 4 roky
AD2, AN2 pod prístreškom 4 roky

 


Ochrana pred bleskom

Lehoty revízií el. zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny – bleskozvodu podľa druhu objektu a zariadenia

Druh objektu a zariadenia  Revízia
Hladina ochrany I  /nemocnice,banky,stanice mobil.operátorov,elektrárne,vodárne/ 

Hladina ochrany II /školy, supermakety, katedrály/

2
Hladina ochrany III /obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty/ 

Hladina ochrany IV /objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia/

4
Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1

 


Elektrické spotrebiče

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa spôsobu používania

Skupina A Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi.
Skupina B Spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách, v záhradách).
Skupina C Spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch.
Skupina D Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely, kluby, atď.).
Skupina E Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa typu

Držané v ruke Prenosné spotrebiče určené na to, aby boli behom normálneho používania držané v ruke.
Prenosné Spotrebiče, ktorými sa pri práci manipuluje alebo iné než pripevnené spotrebiče o hmotnosti menšej než 18 kg.
Neprenosné Spotrebiče, ktoré nie sú prenosné alebo spotrebiče, ktoré sú pripevnené.
Pripevnené Spotrebiče, ktoré sú určené na používanie, keď sú pripevnené k podložke alebo iným spôsobom zaistené na určitom mieste.

Lehoty revízií elektrických spotrebičov podľa normy STN 33 1610 

Skupina Držané v ruke Prenosné Neprenosné a pripevnené
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A Vždy pred vydaním užívateľovi
B pred
použitím
1 x za 3 mesiace pred
použitím
1 x za 3 mesiace pred
použitím
1 x za 6 mesiacov
C pred
použitím
1 x za 6 mesiacov pred
použitím
1 x za 12 mesiacov pred
použitím
podľa STN 331500
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mesiacov 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 3 mesiace podľa STN 331500
E 1 x za mesiac 1x za 12 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 x 24 mesiacov 1 x za 12 mesiacov podľa STN 331500

 


Elektrické ručné náradie

Rozdelenie elektrického náradia podľa spôsobu používania

Skupina A S náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne).
Skupina B S náradím sa pracuje často a krátko (100 až 250 prevádzkových hodín ročne).
Skupina C S náradím sa pracuje často a dlhšie (nad 250 prevádzkových hodín ročne).

Lehoty revízií elektrického ručného náradia podľa normy STN 33 1600 

Skupina Trieda ochrany Revízia
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiacov
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiacov
II a III 3 mesiacov