Bleskozvody

Pre účinnú ochranu pred bleskom Vám ponúkame montáž bleskozvodných sústav na mieru.

Úlohou bleskozvodov (hromozvodov) je chrániť objekty, majetok a najmä osoby pred neželanými vplyvmi atmosférických výbojov, pred bleskami s vysokou rázovou energiou elektrického výboja s okamžitými nežiaducimi účinkami na zasiahnutý objekt. Pri údere blesku do chráneného objektu sprostredkujú jeho bezpečný zvod priamo do zeme.

Ak je správne a podľa predpisov nainštalovaná vonkajšia ochrana pred bleskom, spravidla zabezpečuje len ochranu budovy pred požiarom. Pritom kompletný systém ochrany pred bleskom pozostáva z opatrení vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom. Podľa zváženia záujmov musí vlastník zohľadniť aj iné podmienky a v spolupráci s projektantom definovať úroveň a cieľ ochrany. Pri zohľadnení aspektov analýzy rizika a nákladov sa rozhodne o zaradení objektu do triedy ochrany pred bleskom. Súčasný celosvetový stav techniky pre oblasť ochrany pred bleskom a prepätím je publikovaný v medzinárodnom súbore noriem IEC/EN 62305. Tento súbor noriem rieši ochranu pred bleskom a prepätím komplexne a do slovenskej sústavy noriem bol zavedený 1. 11. 2006 ako národné normy STN. Zavedením tohto súboru sa dňom 1.2.2009 končí platnosť noriem STN 34 1390 z 29.1.1969 a STN 34 1391 z júna 1998 pokiaľ nedôjde k ich revízii.